Kulturrådet

Kulturrådet søker IT- Sjef

Søknadsfrist: 19. mai

IT-seksjonen

IT-seksjonen består av ni ansatte og er en av fire seksjoner i avdeling for virksomhetsstyring i Kulturrådet. Vi søker en IT-sjef som kan videreutvikle IT-seksjonen og posisjonere IT som en av driverne for vår digitale utvikling.

IT-sjefen skal utvikle forvaltnings- og styringsmodell på IT-området.

I Kulturrådet er IT en sentral del av organisasjonsutviklingen, det kreves derfor god forståelse av IT-funksjonens betydning i et organisasjons- og digitaliseringsperspektiv.

Stillingen krever at du kommuniserer tydelig i alle relevante grenseflater. Du har gode gjennomførings- og samhandlingsevner. Som person er du tillitsvekkende og trygg.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Bred IT-faglig lederkompetanse
  • Erfaring med endringsledelse
  • Erfaring med å utvikle og iverksette IT-strategi
  • Solid erfaring med leverandørhåndtering

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1211 seksjonssjef. Lønn fra kr 805 000 til 1 046 600. Fra brutto lønn trekkes 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Vi tilbyr pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Kulturrådet er en IA-virksomhet, og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Vi deltar i statens inkluderingsdugnad og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til rapporteringsformål.

Kontaktpersoner:
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Visindi v/Rune Hope på telefon 450 75 000 eller Frederic Moger på telefon 415 48 884.

Avdelingsdirektør i Kulturrådet Per Øyvind Mathisen kan også kontaktes på telefon 909 28 788.

Kulturrådet

Kulturrådet skal stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, bidra til samhandling og være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten.

Kulturrådet gir statlige tilskudd til kunst og kultur over hele landet, driver utviklingsarbeid og er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter og rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Organisasjonen er underlagt Kulturdepartementet og forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige støtteordninger til kulturformål. Kulturrådet er den viktigste finansieringskilden for det frie kunstfeltet. I 2018 mottok Kulturrådet rundt 18 000 søknader.

Kulturrådets fagadministrasjon utfører utviklings- og forvaltningsoppgaver på museumsfeltet og er rådgiver for Kulturdepartementet i museumsspørsmål. Kulturrådet har også ansvar for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid og er blant annet kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa og programpartner for flere land i tilknytning til EØS kulturutvekslingsmidler.

Kulturrådet ble opprettet i 1965. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

 

Stillinger

Se alle stillinger