Finanstilsynet

Finanstilsynet refser Euronext Growth: «Har flere svakheter»

Opptaksprosessene på Euronext Growth er svært raske, og det må iverksettes tiltak for å sikre robuste prosedyrer og tilstrekkelig kontroll av at opptaksvilkårene er oppfylt, mener tilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Et stort antall selskaper med kort historikk og ingen eller svært lave inntekter er tatt opp til handel på Euronext Growth. Investeringer i slike selskaper innebærer betydelig risiko, mener Finanstilsynet, som nå krever endringer. Det kommer frem i en ny rapport fra tilsynet.

Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med Oslo Børs' opptaksprosess på denne markedsplassen, verdipapirforetak som har bistått selskapene som rådgivere og tilretteleggere, og revisorer som reviderer regnskapene til selskapene som er tatt opp til handel.

Det er gjennomført tilsyn hos Oslo Børs, åtte verdipapirforetak og fire revisjonsselskaper.

Finanstilsynets oppsummering av hovedfunn og vurderinger er at:

  • Opptaksprosessene på Euronext Growth er svært raske, og det må iverksettes tiltak for å sikre robuste prosedyrer og tilstrekkelig kontroll av at opptaksvilkårene er oppfylt, herunder at tilstrekkelige opplysninger foreligger. Dette gjelder både Oslo Børs og verdipapirforetakene.
  • Ordningen med Euronext Growth Advisor har flere svakheter. Blant annet fremstår avtaleverkets regulering av rollen som Euronext Growth Advisor som uklar. Oslo Børs har for svak oppfølging av ordningen, og verdipapirforetakene har ikke identifisert den konkrete interessekonflikten som oppstår ved at de har rollen som tilrettelegger samtidig som at de skal bekrefte overfor Oslo Børs at utstederselskapet tilfredsstiller vilkårene for opptak til handel.
  • Verdipapirforetakenes generelle og vidtrekkende ansvarsfraskrivelser som inntas i utstederselskapets informasjonsdokument i forbindelse med opptak til handel på Euronext Growth, er ikke i samsvar med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse.
  • Enkelte verdipapirforetak foretar ikke lydopptak av samtaler med utstederselskaper, noe som er brudd på lydopptaksplikten. Finanstilsynet har presisert overfor de aktuelle foretakene at også samtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester, er opptakspliktige.
  • Enkelte ansatte i noen foretak har kjøpt aksjer før foretaket publiserte sin første analyse av selskapet. Finanstilsynet har ikke konstatert brudd på egenhandelsreglene, men har likevel presisert overfor foretakene at verdipapirforetak skal forebygge risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder.
  • Verdipapirforetakene har langt på vei oppfylt innholdskravene knyttet til investeringsanbefalinger. Finanstilsynets gjennomgang har likevel avdekket enkelte mangler i flere av de gjennomgåtte anbefalingene.
  • Det er konstatert betydelige svakheter i revisjonen av ett av utstederselskapene i utvalget. For de øvrige var revisjonen å anse som tilfredsstillende.
Powered by Labrador CMS