Lavo.tv ble børsnotert i 2018. Siden den gang har markedsverdien til selskapet stupt med 98 prosent.
Lavo.tv ble børsnotert i 2018. Siden den gang har markedsverdien til selskapet stupt med 98 prosent.

Lavo-bråket: Gründeren redigerte vekk sitt eget lønnstak fra styrereferatet

Styret ville begrense Tom Roger Sokkis lønn til 1,1 millioner kroner, men endte på 2 millioner etter at punktet forsvant fra protokollen, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Først to år etter reagerte selskapet på at lønnen var for høy.

Publisert Sist oppdatert

Les tilsvarene nederst i saken!

Dramaet mellom Lavo.tv og gründer Tom Roger Sokki fortsetter. Denne uken ble det klart at selskapet må betale gründeren 635.000 kroner i lønn og feriepenger som han ikke hadde fått. Det opprinnelige kravet på 3 millioner kroner ble imidlertid kraftig redusert, og partene måtte selv betale advokatutgiftene.

Sokki skrev i en epost til Shifter at han var "svært glad for å bli trodd av en uavhengig part". Dommen fra Oslo Tingrett forteller nye detaljer om striden mellom Lavo.tv og gründeren Tom Roger Sokki, og at retten ikke trodde på alt gründeren sa.

De 32 sekundene

Det store spørsmålet i saken var om styreleder Roger Sedal egentlig hadde fullmakt fra styret, da han signerte Sokkis lønnsavtale på mobilen sin litt over klokken 02:00 natt til 19. mars 2017. Avtalen innebar en årslønn på 2 millioner kroner, og en etterlønn på 12 måneder dersom han måtte gå.

Ifølge dommen skal styrelederen ha brukt 32 sekunder på å lese avtaledokumentet. Dommen sier videre at Sedal selv ikke kunne forklare hvordan undertegningen av avtalen hadde funnet sted, og kunne ikke huske at han i det hele tatt hadde undertegnet.

Spørsmålet om Sedal faktisk signerte avtalen ble ikke gjort til noe tvistetema i saken, og retten la derfor til grunn at det skjedde. Men om e-signeringen hans egentlig var gyldig ble viet mye oppmerksomhet i retten.

1,1 mill ble til 2 mill

Det hele begynte med at Tom Roger Sokki sendte ut en «orientering» til styret kvelden før det omstridte styremøtet i januar 2017. Et av punktene var hans egen lønnsøkning.

Der gikk det frem at det hardt prøvede selskapet skulle søke om et lån fra Innovasjon Norge. Det ble påpekt at lønnen til Sokki ikke kunne overstige 1,1 millioner dersom selskapet skulle få slik statsstøtte. Deretter foreslo Sokki at lønnen skulle økes fra 750.000 til 1,1 millioner.

«I lys av de siterte foregående avsnittene fremstår det for retten som klart at det forslaget som ble fremlagt for styret var at daglig leders lønn skulle økes til – men ikke overstige – 1,1 million kroner, dersom lån fra Innovasjon Norge ble innvilget,» sier dommen.

Lønnen til Sokki endte imidlertid på 2 millioner kroner i lønnsavtalen som ble undertegnet av Sedal den påfølgende marsnatten.

Styret husker lite

I dommen går det frem at styremedlemmene husket svært lite fra selve styrebehandlingen. CFO Øystein Haukås husket i retten heller ikke det endelige vedtaket, men husket imidlertid at det skulle være en betingelse for lønnsøkningen at selskapet fikk innvilget lån fra Innovasjon Norge.

Retten mener imidlertid at vedtaket må ha vært i tråd med Sokkis opprinnelige «orientering», altså at lønnen skulle være maksimalt 1,1 millioner kroner.

«Protokollen fra møtet – og prosessen frem mot ferdigstillelse av protokoll – er egnet til å kaste ytterligere lys over hva som ble vedtatt,» ifølge dommen.

Endret styrereferatene

I dommen fremgår det at styreprotokollen ble endret fra de første utkastene skrevet av tidligere CFO Øystein Haukås til det endelige utkastet skrevet av Tom Roger Sokki, og som ble sendt til e-signering av styremedlemmene:

1. utkast sendt fra Haukås til Sokki: «Admin foreslår å øke lønn for CEO til MNOK 1,1 pr. år. Styret aksepterer denne økningen, men stiller som forutsetning at CEO får til en avtale med Innovasjon Norge om lån.»

2. utkast sendt fra Haukås til Sokki: «Admin foreslår å øke lønn for CEO til MNOK 1,1 pr. år […] Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Styret aksepterer lønnsøkning for CEO, men stiller som forutsetning at CEO får til en avtale med Innovasjon Norge om lån.

3. og endelig utkast sendt fra Sokki til Haukås: «Admin foreslår å øke lønn for CEO. Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Styret gav styreleder fullmakt til å signere ansettelsesavtalen.»

Retten mener at det første utkastet er det konkrete beviset i saken som ligger tettest opp mot styremøtet, og at ordlyden derfor «må vektlegges tungt i retning av at det var dette som ble vedtatt på styremøtet.»

Reagerte på utkastene

Sokki forklarte i retten at han selv ikke var til stede under denne delen av styremøtet da hans lønn var tema, men at han kom inn etter at saken var ferdig behandlet. Han sa i retten at han reagerte på formuleringen i utkastet fra CFO Haukås.

Sokki ringte Haukås for å høre om det var slik styrets vedtak var å forstå. Haukås skal ifølge Sokki ha avkreftet dette, og på denne bakgrunn endret Sokki selv ordlyden i vedtaket. Retten bemerker at Sokki ikke kunne huske at han selv endret ordlyden, men holdt det som mest sannsynlig, basert på dokumentets metadata, som ble fremlagt for retten.

Henvisningen til lånet fra Innovasjon Norge var altså tatt ut og de to avsnittene hadde fått en mindre konkret utforming, blant annet sto det altså ingenting om taket på 1,1 millioner kroner. I tillegg var elementet om at styreleder fikk fullmakt, som ikke hadde vært en del av de tidligere utkastene, tatt inn, ifølge dommen.

Ikke overbevist

Til tross for endringene i protokollen signerte styremedlemmene, og retten forutsetter derfor at protokollen ga uttrykk for styrets syn. Sokki mente i retten at man kan slutte fra den endelige protokollen at Sedal ble gitt en vid fullmakt til å forhandle med Sokki.

Retten er imidlertid ikke overbevist, og mente at «selv etter en isolert språklig tolkning av ordlyden i den endelige protokollen fremstår det som rimelig klart at styret fattet et vedtak i samsvar med det som fremgår av orienteringen».

Retten viser også til at lånet fra Innovasjon Norge aldri ble innvilget, da selskapet ifølge Sokki trakk søknaden før den ble ferdig behandlet. Forutsetningene for Sokkis lønnsøkning, slik de ble vedtatt i styremøtet, inntraff derfor aldri, sier dommen.

Trodd på "god tro"

Retten mener at Sedal gikk utover sin myndighet ved å signere avtalen. I utgangspunktet hadde også Lavo.tv kommet med et motsøksmål mot Sokki, der de mente at gründeren burde forstått at Sedal ikke kunne forplikte selskapet til de nye lønnsvilkårene.

Retten vet lite om hva som ble sagt mellom Sedal og Sokki, men etter rettens syn har Sedal om ikke annet ved å få Sokki til å utarbeide et utkast og undertegne det – gitt uttrykk for at han kunne inngå en avtale med dette innholdet.

Når det gjelder etterlønn i 12 måneder var retten ikke i tvil om at Sokki faktisk forsto at Sedal gikk utover sin myndighet ved å forplikte selskapet til dette - i og med at dette var et helt nytt element markant utenfor rammen av forslaget som ble fremlagt for styret.

Selskapet burde reagert

Sokki ble frifunnet i motsøksmålet Lavo.tv hadde anlagt, der han ble anklaget for å ha tatt ut for mye i lønn.

Retten mener at Lavo.tv ikke har kunne godtgjøre at Sokki burde forstått at Sedal gikk utover sin myndighet ved å forplikte selskapet til lønnen på 2 millioner. Retten har særlig lagt vekt på at CFO har vært involvert i prosessen og at styreleder selv har ansett seg bemyndiget til å signere avtalen.

Videre legger retten en viss vekt på at selskapet ikke har reagert på lønnsutbetalingene – eller på årsregnskapet for 2017, der det fremgikk klart at Sokkis lønn hadde økt. Hvis Sokki burde ha forstått at styreleder gikk ut over fullmakten, burde også selskapet ha reagert på lønnen før det hadde gått to år.

Anken

– Jeg er enig med dommeren, som legger til grunn at når styremedlemmene signerer på protokollen, så er det det de er enig i. Selskapets syn var at protokollen var forfalsket. Men en forfalskning må skje etter at den er signert, og det er ikke tilfelle her, noe som kommer klart frem i dommen, sier Sokki til Shifter i en knapp kommentar om dommen.

– Hva sier du til at selskapet anker saken?

– Jeg forholder meg til at de har anket, og så ser vi om retten tar det til følge. Det er ikke sikkert, understreker han.

«Flere faktiske feil»

I en epost til Shifter fremholder Sedal at han aldri forhandlet lønn med Tom Roger Sokki, og gjentar at han aldri signerte noen avtale med ham.

«Det finnes ingen korrespondanse på at vi har hatt noen form. for forhandlinger. Til sammenligning har jeg rekruttert flere titalls svært dyktige meglere, advokater og regnskapsførere de siste årene - og uten unntak har dette skjedd uten at det har vært en eller annen form for reell forhandling, med tilhørende korrespondanse,» skriver Sedal.

Han stiller også spørsmål ved hvorfor styret skulle endre lønnen til 2 millioner når Sokki selv mente at 1,1 million var maksimalt av hva han kunne få dersom låneavtalen fra Innovasjon Norge gikk i orden.

«Dommeren har sannsynligvis synes at det har vært vanskelig å komme frem til en ren linje, og har funnet en behagelig middelvei, som er langt mer flatterende for Sokki enn hva han fortjener,» skriver Sedal videre.

Sedal mener også at det er flere andre faktiske feil i dommen, og trekker for eksempel frem at det aldri var «snakk om at Bernhard Steen var i forhandlinger med selskapet på tidspunktet da jeg var styreleder», noe som i dommen blir brukt som argumentasjon på at Sokki måtte opp i lønn.

«Det at Sokki selv har kommet til meg med flere ulike versjoner på hvordan våre såkalte forhandlinger skal ha foregått gjør det ikke noe riktigere, som jeg selv har sagt til han. Jeg er svært skuffet over Sokkis opptreden i denne saken,» skriver Sedal.