Heidi Nordby Lunde i Høyre forteller hva som er viktigst de fire årene.
Heidi Nordby Lunde i Høyre forteller hva som er viktigst de fire årene.

Gründervalgets 6 svar: Dette vil Høyre gjøre for norske gründere hvis de beholder makten

Publisert Sist oppdatert

Endre opsjonsskatten, utvide de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, gjøre det lettere å starte opp, og kutte i formueskatten. Tech-politiker Heidi Nordby Lunde forteller Shifters lesere hva Høyre vil gjøre for norske oppstartsselskaper.

Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet var først ut i Shifters miniserie om gründerpolitikken til norske partier. Denne gangen har vi bedt Høyre om 6 svar foran valget.

1. Hva er de tre viktigste "gründerpolitiske" sakene til ditt parti?

-- Høyres tre viktigste saker nå er skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper, gjøre det enklere å bli medeier i egen bedrift ved å både endre reglene for opsjonsbeskatning og å utvide aksjeprogrammet for ansatte gjennom å øke den skattefrie fordelen. I tillegg vil vi utrede utvidelse av sosiale ordninger og gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet og spare til pensjon på linje med arbeidstagere. Det siste får vi særlig mye tilbakemelding om fra kvinnelige gründere.

2. Hvordan bør opsjoner beskattes?

-- Dagens regelverk innebærer en viss utsetting av skatten (skattekreditt), fordi den skattlegges ved innløsning og ikke ved tildeling. Det er videre en fordel for skattyter at skatten kan beregnes til det beløp den ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et like stort beløp i hvert av inntektsårene fra og med ervervsåret til og med innløsningsåret, dersom dette gir lavere skatt. I tillegg skal verdien av opsjoner som er knyttet til kjøp av aksjer i selskapet der skattyter er ansatt, beregnes slik at verdien av aksjene reduseres med 20 prosent, maksimalt 3 000 kroner per inntektsår.

-- Det legges opp til at eventuell gevinst ved realisasjon skal skattlegges dels som lønn og dels som aksjegevinst. Fordeling av lønns- og kapitalbeskatning av eventuell fordel på realisasjonstidspunktet kan i ny ordning gjennomføres slik: Opsjonsfordelen beregnes på innløsningstidspunktet på samme måte som i dag (= «opsjonsfordelen»). På realisasjonstidspunktet skattlegges eventuell gevinst opptil opsjonsfordelen som lønnsinntekt, mens eventuell overskytende gevinst skattlegges som kapital. Er gevinsten lavere enn opsjonsfordelen, bortfaller skatteplikten for det overskytende. Dette sikrer arbeidstaker fritak for skatt dersom aksjen ikke realiseres med gevinst.

3. Hva vil ditt parti gjøre for å bedre tilgangen på risikovillig kapital som ønsker å investere i både små og store startups?

-- Skattefradraget for investeringer i oppstartsselskaper er kanskje det viktigste for startups til å begynne med, for øvrig sammen med reduksjon av bedrifts- og formuesskatten som begge deler bidrar til at eierne av også oppstartsbedrifter får beholde mer av sin (risikovillige) kapital i selskapet. Det er allerede tilført mye penger til pre-såkorn fond oh Innovasjon Norges ordninger med både etablerertilskudd og innovasjonslån, til sammen har staten bidratt med vel 600 millioner kroner i disse ordningene.

4. Hvilke grep vil ditt parti ta for å sørge for at oppstartsbedrifter i større grad kan få det offentlige som kunder?

-- Høyre mener at det offentlige skal stimulere til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og vi har blant annet endret anskaffelsesloven slik at det nå er lettere for en offentlig innkjøper å legge vekt på innovasjon i anskaffelsen. Vi gjennomførte da også noen forenklinger i regelverket som bidrar til at det er enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransen om offentlige oppdrag. Endringene oppfordrer også oppdragsgivere til å dele opp kontrakter der det er mulig og hensiktsmessig.

5. Mener dere at formueskatten er til hinder for utviklingen til oppstartsbedrifter, og hva vil dere gjøre, eventuelt ikke gjøre, med den

-- Definitivt. Både fordi kapital som ellers kunne blitt brukt til investeringer blir inndratt som skatt, og i tillegg at oppstartsbedrifter kan måtte betale formuesskatt lenge før de tjener penger eller går med overskudd. Dette er en urettferdig skatt som kun rammer norske eiere, og også fører til at grundere må selge seg ned i eget selskap for å få penger til å betale en skatt av verdier som enda ikke finnes. Høyre er det eneste partiet som har vært tydelige på at vi vil redusere, for på sikt, fjerne formuesskatten.

6. Hvordan vil dere sørge for at Norge bedre klarer å trekke til seg høykompetent utenlandsk arbeidskraft som kan løfte den norske techsektoren?

-- Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å tiltrekke oss høykompetent utenlandsk arbeidskraft, er å legge til rette for økt konkurransekraft for denne sektoren. Desto mer konkurransekraftig disse bedriftene er, desto mer attraktive blir de å jobbe i. Foruten de kapitalrelaterte virkemidlene de fleste av spørsmålene over har reletart seg til, handler det også om økt satsing på både utvikling og bruk av teknologi. Bedriftene har selvsagt hovedansvaret her, men statlig bidrag til for eksempel etablering av Toppindustrisenteret Digital Norway og katapultordningen for testfasiliteter vil bidra til å skape bedre rammer for slike bedrifter.

Powered by Labrador CMS