Tre corona-utfordringer i den etablerte medtech-bransjen

Dersom det ikke foretas raske avklaringer på disse områdene, vil konsekvensene bli at en rekke av Melanors medlemsbedrifter får store økonomiske utfordringer og at de går over ende, skriver administrerende direktør Atle Hunstad.

Vi i Melanor anerkjenner den norske dugnadsånden og at nye initiativ må opp og frem for å støtte helsenorge under COVID-19 krisen. Samtidig må vi ikke glemme at vi har en etablert medtek- og lab-bransje som gjerne ønsker å bidra med leveranser av medisinsk utstyr, men som i dag får store utfordringer knyttet til både leveranser og sviktende omsetning.

Selv om mange bedrifter bidrar i den nasjonale dugnaden og leverer det de kan av produkter og kompetanse, er det tøffe tider. Både for de som melder om nedgang i etterspørselen og de som har bidratt med økte leveranser av kritiske produkter. De etablerte bedriftene ønsker ytterligere å bidra med sin kompetanse og kontaktnett for å skaffe utstyr det er knapphet på. Men da må de få en tilbakemelding fra myndighetene om hva det ønskes fokus på.

Den etablerte medtek- og labbransjen i Norge har tidligere bidratt til at man har hatt en solid leveranse til helseforetak før denne krisen inntraff. Vi har rettet søkelys mot anskaffelsesordningene, og at Norge ikke har tilstrekkelig beredskap og utstyr. Nå som vi står midt i en krisesituasjon vil vi påpeke noen kritiske problemstillinger denne bransjen står overfor.

Kvalitet er viktig

I forbindelse med dugnadsarbeidet senkes naturlig nok kravet til kvalitet. Et eksempel på dette er at CE-merkingen forsvinner, og at alternative produsenter av helt andre produkter begynner å levere medisinsk utstyr. Dette er vel og bra, men det finnes en etablert bransje med erfaring i ryggen og som står klare for å levere utstyr under koronakrisen. Så langt det er praktisk mulig og forsvarlig, må man opprettholde best mulig kvalitet. Derfor berømmer vi Helse Sør-Øst som i disse dager har understreket betydningen av kvalitet, også i det medisinske utstyret som skal leveres under en krisetid.

Tre hovedutfordringer i den etablerte medtek- og lab-bransjen

Den etablerte medtek- og lab-bransjen i Norge får enorme utfordringer på grunn av eksisterende kontrakter diktert av offentlige innkjøpere. Disse kontraktene er ubalanserte og legger urimelig stor risiko på leverandørene. Når helsetjenesten er eneste kunde i markedet har imidlertid leverandørene vært nødt til å godta klart urimelige kontraktsvilkår. I dagens ekstraordinære situasjon er utslaget av slike ubalanserte kontraktsvilkår åpenbare.

For at den etablerte bransjen skal kunne bidra på best mulig måte under koronakrisen, er det viktig at vi påpeker tre hovedutfordringer:

  1. Økte kostnader: Det må åpnes for prisjusteringer grunnet betydelige kostnadsendringer på for eksempel råvarer, innkjøpspriser og økte fraktkostnader på grunn av koronakrisen. Et eksempel er råvareprisen på munnbind, som vanligvis er på rundt 50 øre. Nå ligger prisen på rundt 3 kroner.
  2. Lav kronekurs: Det må åpnes for for at leverandørene får valutajusteringer. Det er nå en ekstraordinær valutasituasjon med historisk lav kronekurs, og dette gir høye kostnader for leverandører i eksisterende kontraktsforhold uten valutaklausul. Økte kostnader i kombinasjon med stor etterspørsel etter slik som smittevernsutstyr gir enorm belastning for mange.
  3. Redusert likviditet: Dersom oppdragsgiver bruker leverandøren som bank, og krever økt kredittid utover vanlige 30 dager, må dette gi leverandørene automatisk rett til å justere pris tilsvarende.

Dersom det ikke foretas raske avklaringer på disse tre områdene vil konsekvensene bli at en rekke av Melanors medlemsbedrifter får store økonomiske utfordringer og at de går over ende. Det er kritisk at myndighetene åpner for justeringer i alle kontrakter inngått mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører.

En tilpasningsdyktig bransje

Medtek- og lab-bransjen ønsker å skaffe medisinsk utstyr, og vil tilpasse seg behovene som har oppstått under COVID-19 krisen. Det er derfor viktig å få til raske avklaringer som hindrer at etablerte leverandører mister fotfestet, noe som kan medføre svekket, eller i verste fall, bortfall av leveransesikkerheten til helsenorge.

Da er det viktig at vi sammen finner gode og smarte løsninger. Melanor krever at myndighetene oppretter en krisepakke som også gjelder den etablerte bransjen. Dette vil komme hele befolkningen og helsenorge til gode.